Лого - Топлофикация Сливен

Защита на лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

Името на администратора e „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов” ЕАД с дейност лицензирана от Комисия за енергийно и водно регулиране за Производство на електрическа и топлинна енергия и Пренос и разпределение на топлинна енергия.

Данни за контакт с „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов” ЕАД:
Местоположение:
Държава: България
Адрес: гр. Сливен, бул. Стефан Караджа №23
Телефон: 044/622 722
Ел. поща: toplo.sliven@abv.bg
Интернет страница: toplo.sliven.net

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

Обикновени данни: име, презиме, фамилия; адрес; телефон, диплом на образоване и професионална компетентност други във връзка с трудово-правните отношения, изискуеми от българското законодателство, собственост и данни за имот в топлофицирана сграда, електронна поща, ЕГН

Специални категории данни, които обработваме:

Здравословно състояние и членство в синдикални организации /само за регистър персонал/.

Източник:

Личните данни, които обработваме са дадени доброволно от субектите на данните.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Целите на обработка на личните ви данни са юридически и нормативно обосновани. Те са свързани с услугите, които дружеството предоставя – сключване на договори - при общи условия и индивидуални договори за предоставяне на топлинна енергия, фактуриране на услуги, отговори на постъпили запитвания, заявления, жалби и други. Събирането на лични данни е свързано и с трудово-правните отношения при назначаване на служителите в дружеството. Важно! Вашите лични данни не се обработват на принципа на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е: 

Правните основания на база на които събираме личните Ви данни са:
 • Закона за енергетиката;
 • Наредба за топлоснабдяването;
 • Общи условия за предоставяне на услугите;
 • Закон за задълженията и договорите;
 • Гражданско процесуален кодекс;
 • Кодекс на труда, Кодексът за социалното осигуряване, Законът за данъците върху доходите на физическите лица и приложимото законодателство в областта на трудовото право;
 • Закон за счетоводството и др.

Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим договор и/или на основата на Ваше съгласие.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

Събраните и обработвани данни от дружеството не се предават (трансферират) в трети страни извън ЕС. Администраторът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Вас на трети лица освен в случаите:

 • когато е получено изричното писмено съгласие от Клиента (Банкови институции за извършване на услуги за заплащане на дължими суми и др.);
 • когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • когато информацията е необходима да упражним задължението си за събиране на вземания чрез държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; - когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани от съответните органи да предоставим тези данни (Прокуратура, Съдебни институции, МВР и др.);
 • когато се ползват услугите на обработващ лични данни – IT компания, поддържаща информационната система, при спазване на всички изисквания от Регламент на ЕС 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни), българското законодателство за защита на лични данни и по нареждане или възлагане от страна на дружеството;
 • когато се ползват за ваше улеснение и удобство външни услуги по разплащане на предоставените услуги (каси на Български пощи, E-Pay, EasyPay и други организации с дейност за масови разплащания). Тези организации, в качеството си на администратори и обработващи лични данни, също са длъжни да спазват всички изисквания на Регламента и българското законодателство в областта на защитата на личните данни.

Съгласие:

Съгласието е необходимо само в случаите, в които нямаме законовото основание и задължение, за обработка на личните данни и ще се извършва само за посочените от нас цели.
В случаите, когато искаме съгласие за обработка на лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите даденото писмено съгласие си по всяко време с Декларация за оттегляне.

Период на съхраняване на данните

Срокът за съхранение на личните ви данни не надвишава нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство, след приключване на целите за тяхното събиране и обработка.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас. Имате право също така да оттегляте вече дадено съгласие или да заявявате коригиране, допълване, ограничаване, анонимизиране или изтриване на личните ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването. Изброените права можете да упражните при спазване на съответните процедури за предоставяне на тази информация.

Имате право на жалба до надзорния орган

След подаване на Заявление по образец, в едномесечен срок от датата на подаването се извършва проверка, идентификация и отговор на вашите искания. В определени случаи искането ви може да бъде отхвърлено въз основа на правно изключение. В случай на неудовлетвореност на вашите искания, имате право да подадете сигнал или жалба до КЗЛД или до съда.

Сигурност

Администратора осигурява физически, административни и технически мерки, разработени за защита на Вашата лична информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване при спазване на нормативната уредба.

Благодарим Ви за вниманието!


Информация за условията и реда за вътрешно подаване на сигнали [ Размер на файла: 262.90kB ]

Уведомление за поверителност относно сигнализиране за нарушения по вътрешен канал [ Размер на файла: 612.13kB ]