Лого - Топлофикация Сливен

Често задавани въпроси


Как се извършва промяна на титуляр на партидата?

Своевременната смяна на партидата е необходима на новия собственик, за да защити по-добре правата си като потребител на топлинна енергия за новозакупения имот. Ако партидата не е на негово име, той не би могъл да подава жалби, заявления и други във връзка с ползването на топлинната енергия в имота.

Според "Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация Сливен" ЕАД на клиенти в гр.Сливен", публикувани в Интернет страницата на дружеството, новият собственик е задължен в 30 –дневен срок да уведоми дружеството за настъпилата промяна на собствеността. За тази цел новият собственик трябва да попълни заявление по образец и да представи документ за собственост (копие от нотариалния акт, удостоверението за наследници и др.).


Към кого да се обърнем за съдействие и препоръки относно проблемите във вътрешните инсталации?

"Топлофикация Сливен" ЕАД чрез своите специалисти е винаги готова да извърши оглед и да даде препоръки за отстраняване на проблемите във вътрешните инсталации. Това се осъществява в 14 дневен срок от постъпване на подаденото от клиента заявление.


Какви са условията за сключване на споразумение за разсрочване на просрочени задължения?

Споразумението се сключва с клиента - титуляр на партидата или упълномощен от него представител, като упълномощаването задължително се удостоверява с пълномощно.

Установена практика е изплащането на дълга да се разсрочи при първоначална вноска в размер на 30%, а остатъкът се разпределя на равни месечни вноски. При доказано тежко финансово и/или здравословно състояние на клиента, задължението се разсрочва на равни месечни вноски спрямо сегашните му доходи. От същите условия могат да се възползват и юридическите лица.! Текущите сметки се плащат успоредно с вноските по разсроченото задължение.

С подписване на споразумението Вие заявявате желанието си да изплатите сметките си в съответствие с договорения погасителен план и ако го спазвате, "Топлофикация Сливен“ЕАД няма да предприема допълнителни действия по събиране на дълга. При постигнато и подписано споразумение, клиентът може да се възползва от всички промоционални договори предлагани от дружеството.


Къде може да сключим споразумение за разсрочено плащане?

За текущи задължения споразумение може да се сключи всеки работен ден от 08:00 ч. до 18:00 ч. в Информационен Център, "Хаджи Димитър" бл. 39 или от 08:00 ч. до 16:30 ч. в административната сграда на Топлофикация Сливен бул. "Стефан Караджа" 23.

За задължения по съдебно производство (независимо на какъв етап е) споразумения се сключват в административната сграда на "Топлофикация Сливен" бул. "Стефан Караджа" 23.