Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка с предмет: « ДОСТАВКА НА ХИМИЧНИ РЕАГЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД »

29.04.2017

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на химични реагенти за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Доставката включва: Калциев оксид, Хидратна вар, Натриева основа, Натриев хлорид, Сярна киселина, Ферихлорид и Фосфат, съгласно Техническа спецификация.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие Дата: 31/05/2017 Местно време: 16:30

Решение - 26.04.2017г.

Обявление - 26.04.2017г.

Документация - 26.04.2017г.

Приложения, образци на документи - 26.04.2017г.

Проект на договор - 26.04.2017г.

Съобщение - 05.06.2017г.

Протоколи от работата на комисията - 09.06.2017г.

Доклад, Решение - 09.06.2017г.

Договор - Черноморски солници - 24.07.17 г. 10:25 часа

Договор - Континвест - 24.07.17 г. 10:26 часа

Договор - СМА Минерал - 24.07.17 г. 10:27 часа

Договор - Манти Ко - 24.07.17 г.10:28 часа

Допълнително споразумение СМА Минерал - 11.08.2017г. 09:40 часа.

Обявление за възложена поръчка -21.08.2017г. - 15:40 часа.

Допълнително споразумение - Континвест - 29.08.17г. 11:21 часа

Обявление за приключен договор - 03.09.2018г. 11:02 часа

Обявление за приключен договор - 03.09.2018г. 11:04 часа

Обявление за приключен договор - 03.09.2018г. 11:06 часа

Обявление за приключен договор - 05.09.2018г. 13:45 часа