Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка: « Основно охарактеризиране на отпадъци генерирани от „Топлофикация- Сливен” ЕАД »

24.07.2017

Услугата включва следните етапи:

•Изготвяне и съгласуване на „План за вземане на проби” - 4 бр. планове (отделен план за всеки отпадък);

•Извършване на пробовземане и изпитване с цел основно охарактеризиране на производствени неопасни отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране на депо за неопасни отпадъци;

•Изготвяне на доклади от основното охарактеризиране на отпадъците.

Срок за получаване на офертите: ДО 31.07.2017 год. - 16:30 часа Отваряне на офертите: 01.2017г.

Информация за публикуване в профил на купувача

Обява - 24.07.2017г. - 16:00 часа

Техническа спецификация - 24.07.2017г. - 16:03 часа

Образци на документи - 24.07.2017г. - 16:05 часа

Проект на договор - 24.07.2017г. - 16:10 часа

Разяснение относно запитване - 25.07.2017г.

Протокол - 22.08.2017 год.

Договор - 28.09.17г. 09:45 часа