Вход
IMG-LOGO

Обществена поръчка за «ДОСТАВКА ХИМИЧНИ РЕАГЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

14.07.2018

Предметът на настоящата обществена поръчка е «Доставка на химични реагенти за нуждите на „Топлофикация – Сливен” ЕАД » по 9 (девет) обособени позиции с технически спецификации за всяка отделна обособена позиция.

Доставката на посочените химични реагенти е за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД, за обслужване на производствените парогенераторни мощности на централата и производството в дружеството.

Участниците трябва да предлагат химични реагенти, съответстващи на Техническата спецификация.


Решение - 14.07.2018г. 11:05 часа

Обявление - 14.07.2018г. 11:06 часа

Документация - 14.07.2018г. 11:08 часа

Приложения, образци на документи - 14.07.2018г. 11:10 часа

Проект на договор - 14.07.2018г. 11:11 часа

ЕЕДОП - 14.07.2018г. 11:15 часа

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови предложения - 27.08.2018г. 15:48часа

Протоколи - 12.09.2018г. 15:08 часа

ДОКЛАД - 16.10.2018г. 14:10 часа

Решение - 16.10.2018г. 14:15 часа

Обявление за прекратяване на обособена позиция 9 - 05.11.2018г. 11:15 часа