Вход
IMG-LOGO

Съобщение договори

14.10.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От 15.10.2019г.(вторник), Топлофикация-Сливен ЕАД започва сключване на индивидуални договори за промоция със своите клиенти, във връзка с отоплителен сезон 2019-2020 година.

Само сключилите договор ще се възползват от промоционалните условия на Топлофикация-Сливен ЕАД.

Съгласно Закона за защита на личните данни, договор за промоция може да бъде сключен от титуляр на партидата за съответния имот, срещу представяне на документ за самоличност(лична карта).

Допуска се сключването на договор от други лица срещу представяне на документ за самоличност(лична карта), при следните условия:

1. От съсобственик (съпруг/а) - срещу представяне на нотариален акт или друг документ за собственост;

2. От наемател - срещу представяне на копие от нотариално заверен договор за наем;

3. От упълномощено лице - срещу представяне на копие от нотариално заверено пълномощно.