IMG-LOGO

Обява до заинтересованите лица и общественост

17.12.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС (обн. ДВ, бр. 91/2002г, посл. изм. ДВ, бр. 54/2020г) и във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ, бр. 25/2003г, посл. изм. ДВ, бр. 67/2019г)

„Топлофикация Сливен” ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 510-Н1/2018 г, актуализирано с Решение № 510-Н1-И0-А1/2019 г.“

Лице за контакти от страна на Възложителя – инж. Иван Владимиров, тел.0888 396 643

При проявен интерес: становища и мнения, могат да се приемат в Министерство на околната среда и водите , гр. София, бул. „Мария Луиза” №22

Дата на публикуване: 17.12.2020г


УИП 17.12.20