IMG-LOGO

Обява

12.08.2021

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда „ТОПЛОФИКАЦИЯ - Сливен” ЕАД обявява консултации по изготвено Задание за разработване на Доклад по ОВОС. Всички заинтересовани физически и юридически лица от инвестиционното предложение “Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 510-Н1/2018 г., актуализирано с Решение № 510-Н1-И0-А1/2019 година“, могат да изразят своите мнения, становища и препоръки на адрес: гр. Сливен, ул. Ст.Караджа № 23 и на e-mail: toplo.sliven@abv.bg

Заданието с приложенията е на разположение на желаещите да се запознаят с него на адрес: гр. Сливен, ул. Ст. Караджа № 23, административната сграда на Топлофикация - Сливен ЕАД, стая 208 от 10.00 ч до 16.00 ч. в 30-дневен срок от публикуване на обявата. За допълнителна информация - инж. Иван Владимиров, тел: 044/622 722, e-mail: toplo.sliven@abv.bg

Дата на публикуване на обявата на сайта: 12.08.2021г.