IMG-LOGO

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

23.08.2021

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с отправени препоръки от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за подобряване информираността на клиентите на топлинна енергия, скъсяване сроковете за разглеждане и разрешаване на възникнали проблеми, важни въпроси касаещи етажна собственост и всеки клиент, „Топлофикация-Сливен” ЕАД Ви информира за начина и реда за подаване на жалби, както и предприети действия и мерки.

1. Съгласно чл. 55 от Общите условия (ОУ) за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация Сливен“ ЕАД, всеки клиент има право да подава жалби и сигнали към дружеството. Жалби свързани с дяловото разпределение се подават във фирмата осъществяваща услугата дялово разпределение за етажната собственост. Ако не Ви удовлетворява отговора на жалбата, то тогава имате право, чрез „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, при спазване на член 55 от ОУ и чл.143 ал.3 от Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) да я отправите към КЕВР и/или Министерство на енергетиката (МЕ).

2. КЕВР има правомощия да извършва контрол за спазване на условията по издадените лицензии и цени по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на клиенти. Министерството на енергетиката извършва контрол по прилагане на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия. (Съответствие с чл.75 от Закона за енергетиката).

3. Жалбите до КЕВР и МЕ следва да са написани от жалбоподателя и подписани от него, с посочен адрес на жалбоподателя, в какво се състои жалбата, всички доказателства по нея, включително и отговора от „Топлофикация-Сливен” ЕАД.

4. Жалби и запитвания свързани с търговски отстъпки, промоционални условия, предоставяне на услуги извън обсега на лицензионните дейности, са единствено от компетенциите на самото дружество и клиентите не следва да се обръщат към КЕВР и/или МЕ.

5. От изключителна важност във връзка с използваните индивидуални средства за дялово разпределение е изпълнението на чл.140, ал.7 и ал.8 от ЗЕ при подмяна и монтиране на нови уреди водомери за топла вода, топломери или разпределители същите следва да са с дистанционен отчет. С цел достъпност и възможност за бъдеща преносимост на уредите същите е желателно да бъдат с отворен протокол за дистанционно отчитане. Всички средства за дялово разпределение да са одобрени за ползване в Европейския съюз. Монтираните разпределители в една СЕС следва да са от един и същ модел, доставени от един и същ търговец или одобрени за използване в сградата от него, като „Топлофикация Сливен” ЕАД препоръчва всички монтирани уреди да са с отворен протокол.

6. Напомняме Ви, че съгласно § 75 от ЗЕ, до 1 януари 2027 г. наличните към тази дата монтирани средства по чл. 140, ал. 1 от Закона за енергетиката, които не са с възможност за дистанционно отчитане, се преустройват така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане.

7. Ако желаете да получавате своите месечни сметки и информация към тях на електронна поща, можете да го заявите на сайта на дружеството при извършване на самоотчета от Вас.

За Ваше улеснение, на сайта на дружеството е създаден нов раздел „търговска политика” с актуални предложения, индивидуални договори, действащи промоции и отстъпки и др.

Дружеството ползва всички съвременни форми за информиране на своите клиенти, вкл. и социалната мрежа Фейсбук.