Лого - Топлофикация Сливен

Уведомление за инвестиционно намерение

22.11.2021

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ръководството на “Топлофикация Сливен” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение: „Реконструкция на газоочистваща инсталация на „Топлофикация Сливен“ ЕАД, съобразена с Решение за изпълнение 2017/1442 на формулиране на заключения за най-добри налични техники за големи горивни инсталации”

Предлаганото инвестиционно намерение е технология целяща увеличаване капацитета на пречиствателното съоръжение към енергийните котли с цел постигане на НДЕ, съгласно Решение за изпълнение 2017/1442 на формулиране на заключения за най-добри налични техники за големи горивни инсталации.

Всички заинтересовани лица могат да получат допълнителна информация относно инвестиционното намерение на дружеството на тел. 044/622722.