Лого - Топлофикация Сливен

Обява до заинтересованите лица и общественост

16.11.2022

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ, бр. 25/2003г, посл. изм. ДВ, бр. 67/2019г)

„Топлофикация – Сливен-инж. Ангел Ангелов” ЕАД, гр. Сливен,

Уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за промяна по време на строителството на проект „Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци върху територията на закрит и рекултивиран сгуроотвал на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов” ЕАД, гр. Сливен.“

Телефон за контакти от страна на Възложителя – 044/622 722.

При проявен интерес: становища и мнения, могат да се приемат на адрес: гр. Сливен, бул. Стефан Караджа” №23, Топлофикация – Сливен-инж. Ангел Ангелов” ЕАД.

Дата на публикуване: 16.11.2022 г.