IMG-LOGO
Спиране на топлоподаването
26.07.2021

Уведомяваме нашите клиенти, че поради подмяна на участък от тръбопровод, ще бъде спряно топлоподаването в кв."Даме Груев" бл.18, бл.19, бл.20, бл.21 и VI-то основно училище от 10:00ч. на 26.07.2021г. до 18:00ч. на 27.07.2021г. Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.

Виж повече
Цена на битова гореща вода
19.07.2021

Уважаеми клиенти, "Топлофикация-Сливен" ЕАД запазва цената на битова гореща вода в размер на 9лв. за куб.м. с ДДС до месец октомври включително.

Виж повече
Въвеждане в експлоатация след планов ремонт
30.06.2021

Уведомяваме гражданите на гр.Сливен, че в 14:00 часа на 30.06.2021 год., ще започнат пускови операции по въвеждане в експлоатация на горивна инсталация Енергиен котел №1 след планов годишен ремонт.

Виж повече
Възстановяване на топлоподаването
29.06.2021

Уважаеми клиенти, Във връзка с приключване на плановият ремонт, от 01.07.2021г. топлоподаването към целия град ще бъде възстановено. Напомняме на всички потребители на битова гореща вода (БГВ), че за нормализиране работата на вътрешната инсталация е необходимо: - да затворят крановете на бойлерите си, за да не създават смущения в инсталацията. - живеещите на последните етажи, да отворят крановете на топлата вода, с цел отстраняване на въздуха от инсталацията. При възникване на технически проблем в абонатната станция (АС), упълномощеното лице, отговарящо за АС да се обърне към Топлофикация-Сливен за съдействие.

Виж повече
СЪОБЩЕНИЕ ОТ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” ЕАД ОТ 22.06.2021 ГОД.
22.06.2021

Консултации по чл. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с обществеността на община Сливен и неправителствени организация Уведомяваме Ви за инвестиционното си предложение “Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 510-Н1/2018 година, актуализирано с Решение № 510-Н1-И0-А1/2019 година“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен. Съгласно Становище на Министерство на околната среда и водите, изх. № ОВОС-88 от 16.06.2021 г. за реализация на горецитираното инвестиционно предложение се изисква разработване на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, като е допуснато провеждане на обща процедура по ОВОС и процедура по издаване на КР. На този етап предстои разработване на Задание за обхвата и съдържанието на оценката за въздействие върху околната среда за инвестиционното предложение. Важна част от процедурата е отразяване на становищата на обществеността, както и техните нагласи. В тази връзка, ако желаете може да изразите вашите мнения, забележки и препоръки за определяне на обхвата на Заданието за изготвяне на ДОВОС. Информация за характеристиките на инвестиционното предложение и прогнози за очакваните въздействия е публикувана на официалната страница на МОСВ – https://www.moew.government.bg, раздел Превантивна дейност/ОВОС/Съобщения за първо уведомяване/Обявления за инвестиционно предложение (линк към информацията: „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 510-Н1/2018 г., актуализирано с Решение № 510-Н1-И0-А1/2019 г.“ | МОСВ (government.bg)) С цел максимално удовлетворяване на всички интереси, очакваме от Вас в двуседмичен срок да ни изпратите вашите становища, ако имате такива. Те ще бъдат разгледани още при изготвяне Заданието за обхвата на Доклада за ОВОС и по-късно да бъдат оценени от екипа, разработващ доклада. За въпроси и допълнителна информация: инж. Иван Владимиров, тел: 0888 396 643, e-mail: ivladim@abv.bg

Виж повече
Зареди още