Лого - Топлофикация Сливен

Нормативни документи

Закон за енергетиката [ Размер на файла: 16.53MB ]

Закон за енергийната ефективност [ Размер на файла: 684.30kB ]

Закон за управление на етажната собственост [ Размер на файла: 476.40kB ]

Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия [ Размер на файла: 3.28MB ]

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО [ Размер на файла: 584.55kB ]

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация Сливен” ЕАД на потребители в гр. Сливен [ Размер на файла: 239.94kB ]

Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от “Топлофикация - Сливен” ЕАД на потребители в град Сливен [ Размер на файла: 271.33kB ]

Общи условия на договорите между “Топлофикация – Сливен” ЕАД и търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда - етажна собственост [ Размер на файла: 383.64kB ]